0650652330

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van DaDi Web&PC.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Woerden, op 17-2-2017.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding (waaronder offertes mede begrepen) van het bedrijf DaDi Web&PC, gevestigd aan de Karolingersweg 102 te Wijk bij Duurstede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 02087515 ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen DaDi en de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie DaDi een Overeenkomst heeft gesloten.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor DaDi alleen bindend indien en voor zover deze door DaDi uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1.1 DaDi: DaDi Web&PC, gevestigd aan de Karolingersweg 102 te Wijk bij Duurstede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 02087515.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met DaDi een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie DaDi een aanbod daartoe heeft uitgebracht.

1.3 Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.

1.4 Dienst: de specifieke door of namens DaDi te verrichten prestatie(s) die zij met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel het aanbod van DaDi.

1.5 Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen DaDi en Opdrachtgever krachtens welke DaDi de Dienst zal uitvoeren.

1.6 Website: www.dadi.nl.

1.7 Domeinnaamleverancier: een Uitgevende instantie of Registrar, welke als leverancier voor DaDi domeinnamen onder een of meerdere specifieke domeinnaamextensies ten behoeve van Opdrachtgever levert.

1.8 Uitgevende instantie: organisatie welke bij IANA als Sponsoring Organisation wordt vermeld bij een of meerdere specifieke extensies en als zodanig is bevoegd om domeinnamen met deze extensies te registreren. Voor alle domeinnamen met de aan de Uitgevende instantie toegewezen extensie(s), beheert de Uitgevende instantie de centrale database en zone, met behulp waarvan domeinnamen kunnen worden gebruikt.

1.9 Registrar: een organisatie die toestemming van een Uitgevende instantie heeft gekregen om direct in de centrale database domeinnamen te registreren of te wijzigen.

1.10 Extensie: het achtervoegsel (suffix) van een domeinnaam achter de eerste punt, zoals ‘.nl’ in dadi.nl.

1.11 Domeinnaamhouder: de houder van een domeinnaam, volgens de Uitgevende instantie.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

2.1 DaDi is slechts aan haar aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk plaatsvindt binnen dertig dagen na dagtekening van het aanbod.

2.2 De in een aanbod van DaDi vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij daarin anders aangegeven.

2.3 Een actietarief of korting geldt alleen voor de eerste contractperiode tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij verlenging betaalt Opdrachtgever het normale tarief.

2.4 Uitsluitend de in het door Opdrachtgever aanvaarde aanbod van DaDi aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend. Tevens is het voor Opdrachtgever mogelijk om gebruik te maken van het elektronisch bestelproces op de Website teneinde de Dienst af te nemen. Ook op de Website staat aangegeven welk bedrag zal zijn verschuldigd en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend na aanvaarding van het betreffende aanbod door Opdrachtgever.

2.5 Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.6 Na aanvaarding van het aanbod van DaDi, kan de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

2.7 De Overeenkomst komt tot stand en gaat in op het moment waarop de mededeling inhoudende de aanvaarding door Opdrachtgever, wordt ontvangen door DaDi.

Artikel 3. Contractsluiting

3.1 Opdrachtgever heeft gedurende een termijn van dertig dagen vanaf het moment waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, het recht om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Dit recht bestaat echter niet bij het bemiddelen bij registratie van domeinnamen.

3.2 Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn, als meerwerk beschouwd. Deze worden dienovereenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal DaDi deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen. Door DaDi opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve, niet-fatale strekking. DaDi is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld en nakoming na verstrijken van een in die ingebrekestelling vermelde redelijke termijn nog steeds niet heeft plaatsgevonden.

4.2 DaDi zal zich inspannen om een ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door DaDi opgeslagen data te realiseren, maar biedt hiervoor geen garanties.

4.3 DaDi zal regelmatig reservekopieën maken van door Opdrachtgever op systemen van DaDi opgeslagen gegevens. Deze reservekopieën worden beschikbaar gesteld aan Opdrachtgever na schriftelijke aanvraag en slechts indien Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn plichten, waaronder maar niet beperkt tot zijn betalingsverplichting.

4.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft DaDi het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn alleen voor rekening van Opdrachtgever als dat vooraf schriftelijk met Opdrachtgever overeengekomen is.

4.5 DaDi zal Opdrachtgever toegang tot een gebruikersinterface verschaffen waarmee Opdrachtgever (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren. Het account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. Iedere actie die middels het account van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangemaakt account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te zijn geschied. DaDi kan hier dan ook niet voor aansprakelijk worden gesteld. Indien Opdrachtgever vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een account plaatsvindt, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan DaDi te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

4.6 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken, bijvoorbeeld door te zorgen dat alle gegevens die DaDi nodig heeft, tijdig aan DaDi worden verstrekt. Hieronder valt onder meer een werkend e-mailadres.

4.7 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DaDi aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan DaDi worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DaDi zijn verstrekt, heeft DaDi het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.8 DaDi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DaDi is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.9 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan DaDi de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.10 DaDi kan ten behoeve van bestrijding van spam, denial of serviceaanvallen en andere vormen van overlast filters installeren of deze aan Opdrachtgever beschikbaar stellen. DaDi zal zich inspannen om te zorgen dat deze filters correct werken voor zover dat binnen haar macht ligt. DaDi kan echter niet garanderen dat deze filters altijd de juiste informatie doorlaten of blokkeren.

4.11 Het is DaDi niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever, met uitzondering van wijzigingen die DaDi noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de Dienst en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.

4.12 Indien zulks uitdrukkelijk onderdeel is van de Dienst, zal DaDi Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot een administratief account en een beheertool waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht de Dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen, een en ander binnen de in de Overeenkomst aangegeven grenzen.

4.13 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.14 DaDi heeft het recht de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens DaDi niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden, e.e.a. tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever de maatregel van DaDi redelijkerwijs niet rechtvaardigt.

Artikel 5. Ondersteuning door DaDi

5.1 DaDi zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van ondersteuning op afstand per telefoon of e-mail. De tijden van beschikbaarheid en eventuele responstijden zullen op de Website worden gepubliceerd of op nader overeen te komen wijze worden gecommuniceerd.

5.2 Indien van toepassing zal DaDi de voor de Diensten benodigde software (WordPress, Plugins etc.) installeren, configureren en up-to-date houden. Opdrachtgever mag zelf geen software installeren op de door DaDi beschikbaar gestelde webomgeving indien dit niet schriftelijk is overeengekomen met DaDi. Tenzij expliciet anders overeengekomen, strekt deze verantwoordelijkheid van DaDi zich uit tot de contentbeheeromgeving WordPress, maar niet tot de inhoud die Opdrachtgever daarmee publiceert.

5.3 DaDi zal op verzoek van Opdrachtgever redelijke aanpassingen en specifieke updates doorvoeren, waarbij DaDi naar haar deskundig oordeel beslist of deze haalbaar en wenselijk zijn. DaDi mag de uren die gepaard gaan met een dergelijk verzoek in rekening brengen, mits zij vooraf heeft gemeld dat dit het geval zal zijn. Indien een verzoek betrekking heeft op inhoud, plugins of scripts die door Opdrachtgever zelf zijn geïnstalleerd, geschiedt een dergelijk doorvoeren op eigen risico van Opdrachtgever.

5.4 DaDi zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. DaDi is daarbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). DaDi is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de hostingomgeving niet ten goede komt of niet in het belang is voor een deugdelijke uitvoering van de Diensten.

5.5 Voor de in 5.2 bedoelde applicaties DaDi zich inspannen om onderhoud en installatie van updates te leveren.

Artikel 6. Prijzen

6.1 Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door DaDi genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2 Alle prijzen op de Website, in aanbiedingen, folders en andere documentatie van DaDi zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, met dien verstande dat indien een prijs ten aanzien van een reeds tot stand gekomen Overeenkomst een fout bevat waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs had mogen veronderstellen dat deze prijs juist was, van deze prijs wordt uitgegaan.

6.3 Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is DaDi gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen, tenzij de duurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan. In dat laatste geval wordt de prijs gedurende de bepaalde looptijd niet verhoogd. DaDi zal Opdrachtgever in geval van een prijsverhoging, via de Website of per e-mail ten minste twee maanden van tevoren op de hoogte stellen van de tariefswijziging. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de duurovereenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

6.4 Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft DaDi, binnen de grenzen van het redelijke, het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

6.5 Voor prijswijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij DaDi of diens licentiegevers.

7.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of het andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

7.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

7.4 Het is DaDi toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien DaDi door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

7.5 Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van intellectuele eigendomsrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van tweeduizend euro excl. btw per inbreuk makende handeling betalen aan DaDi, onverminderd het recht van DaDi om de werkelijke schade door de inbreuk ontstaan, vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 8. Garanties en vrijwaringen

8.1 DaDi garandeert dat het geleverde door haar of door haar licentiegevers is ontworpen, behoudens wat betreft content afkomstig van Opdrachtgever zelf of van door hem ingeschakelde derden

8.2 De Opdrachtgever vrijwaart DaDi of door DaDi bij de opdracht ingeschakelde personen van alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3 De Opdrachtgever vrijwaart DaDi van aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 9. Opzegging

9.1 In geval van tussentijdse opzegging heeft DaDi naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de Opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

Artikel 10. Ontbinding van de Overeenkomst

10.1 De vorderingen van DaDi op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst DaDi ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen
 • indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 • indien DaDi de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.10.2 In de hierboven genoemde gevallen is DaDi bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van DaDi schadevergoeding te vorderen.


Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

11.1 Klachten over de door of namens DaDi verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan DaDi.

11.2 Indien een klacht gegrond is zal DaDi de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 12. Honorarium

12.1 Voor aanbiedingen en Overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen geldt lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.

12.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is, onverminderd het bepaalde in artikel 6.1, exclusief btw, reisuren, reis- en verblijfskosten.

12.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van DaDi, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

12.4 Eventuele kostenramingen zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 6.1, exclusief btw, reisuren, reis- en verblijfskosten.

12.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand, zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden

13.1 DaDi zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen aan Opdrachtgever factureren. DaDi mag daarbij elektronische facturen uitreiken. DaDi heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen. Voorts is DaDi gerechtigd een website, logo, huisstijl of welk ander ontwerp dan ook, pas op te leveren nadat Opdrachtgever de overeengekomen prijs heeft voldaan. Indien Opdrachtgever wenst dat enig ontwerp te zijner beschikking komt voordat de volledige overeengekomen prijs verschuldigd is of is voldaan, is DaDi, alvorens tot de beschikbaarstelling daarvan over te gaan, gerechtigd een betaling te ontvangen die in verhouding staat tot de prijs van het ontwerp waarover Opdrachtgever de beschikking wenst te krijgen.

13.2 De betalingstermijn van deze factuur is veertien dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst.

13.3 Indien Opdrachtgever van mening is dat (een deel van) een factuur onjuist is, dient Opdrachtgever haar bezwaren binnen zeven dagen na de factuurdatum aan DaDi kenbaar maken. DaDi zal het bezwaar dan onderzoeken en zo nodig een aangepaste factuur uitbrengen. Tijdens dit onderzoek is Opdrachtgever gehouden het niet-betwiste deel van de factuur te voldoen binnen de oorspronkelijke betalingstermijn.

13.4 Indien Opdrachtgever na veertien dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien Opdrachtgever in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:

 • Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119a en 6: 120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke handelsrente);
 • Opdrachtgever is vijftien procentpunten van de hoofdsom aan invorderingskosten verschuldigd, of veertig euro als dat bedrag meer is dan vijftien procentpunten van de hoofdsom;
 • Opdrachtgever is zeven euro en vijftig eurocenten administratieve kosten verschuldigd voor iedere herinneringsbrief en aanmaning;
 • Opdrachtgever is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders, incassobureaus en alle andere kosten als bedoeld in artikel 6: 96 Burgerlijk Wetboek;
 • De voor Opdrachtgever gehoste websites en andere informatie mogen zonder nadere waarschuwing ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.

13.5 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

13.6 Indien DaDi aanvullende (andere dan bovengenoemde) kosten heeft moeten maken om tot incassering van het verschuldigde bedrag te komen, worden deze op de Opdrachtgever verhaald.

13.7 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

13.8 In bovenstaande gevallen heeft DaDi voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 14. Gedragsregels en notice/takedown

14.1 Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Opdrachtgever of DaDi van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.

14.2 Het is (of dit nu legaal is of niet) door DaDi verboden om met gebruikmaking van de Diensten van DaDi informatie aan te bieden of te verspreiden die:

 • onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, bedreigend, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is;
 • kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevat of er kennelijk op is gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
 • websites die kennelijk valselijk de indruk wekken financiële dienstverleners of bona fide webwinkels van derden te zijn, (“phishing”);
 • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
 • hyperlinks, torrents of verwijzingen bevat met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
 • ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;
 • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

 

14.3 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige opdrachtgevers van DaDi of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van DaDi of derden. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van DaDi, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks DaDi, haar andere opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

14.4 Indien Opdrachtgever weet of kan vermoeden dat DaDi bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Opdrachtgever DaDi daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Opdrachtgever weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van DaDi zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid onbeschikbaarheid van de Diensten zou kunnen veroorzaken. DaDi zal er na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de Diensten te voorkomen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever.

14.5 Indien naar het oordeel van DaDi hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van DaDi of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is DaDi gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. DaDi mag de kosten die hiermee gepaard gaan, doorbelasten aan Opdrachtgever, maar uitsluitend als dit te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Opdrachtgever.

14.6 Indien DaDi na een klacht of uit zichzelf van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot de betreffende informatie blokkeren, echter zonder deze informatie definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval DaDi een back-up zal maken). DaDi zal zich inspannen om daarbij geen overige informatie te raken. DaDi zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.

14.7 DaDi is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is DaDi gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

14.8 Bij herhaaldelijke gegronde klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is DaDi gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.

14.9 Opdrachtgever vrijwaart DaDi van alle schade in verband met bovenstaande. DaDi is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van DaDi in het kader van zijn klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met het recht.

14.10 Zonder toestemming van DaDi is het Opdrachtgever verboden de door DaDi verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

14.11 DaDi kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is DaDi bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt dan wel overschreden.

14.12 Opdrachtgever verstrekt hierbij DaDi een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van DaDi verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door DaDi geschikt geachte manier.

14.13 Naast de verplichtingen uit de wet, is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten, voor rekening van Opdrachtgever voor zover dit aan hem kan worden toegerekend.

Artikel 15. Aanvraag van domeinnamen, IP-adressen en SSL-certificaten

15.1 Indien dit als Dienst is overeengekomen, zal DaDi ten behoeve van Opdrachtgever bemiddelen bij het aanvragen van een domeinnaam of IP-adres en, na toekenning, zich inspannen deze domeinnaam actief te houden in haar DNS-servers. Evenzo zal, indien als Dienst overeengekomen, DaDi een SSL-certificaat voor een bij DaDi gehoste website beschikbaar stellen.

15.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam of IP-adres zijn onderworpen aan de regels en procedures van de desbetreffende uitgevende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen en het RIPE bij IP-adressen. DaDi vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

15.3 Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging van DaDi, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam of het IP-adres is toegewezen, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

15.4 Opdrachtgever vrijwaart en houdt DaDi schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever. DaDi is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van DaDi.

15.5 Opdrachtgever dient zich te conformeren aan alle registratievoorwaarden, bepalingen en (geschillen)regelingen die Domeinnaamleveranciers stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/ of het IP-adres. Opdrachtgever wordt verwezen naar domeinnaamvoorwaarden welke horen bij de desbetreffende extensie op een overzichtspagina: https://www.dadi.nl/domeinnamen/domeinnaam-voorwaarden. De domeinnaamvoorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst.

15.6 Indien DaDi een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal DaDi medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam. DaDi heeft het recht geen medewerking te verlenen indien Opdrachtgever een verplichting jegens DaDi niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

15.7 Domeinnaamhouder en Opdrachtgever worden geacht dezelfde (rechts)persoon te zijn. Indien Opdrachtgever en domeinnaamhouder verschillende (rechts)personen zijn, dan geldt voorts het in dit lid bepaalde, tenzij domeinnaamhouder DaDi of een lokale contactpersoon van DaDi is ten behoeve van Opdrachtgever:
– Opdrachtgever verplicht zich de domeinnaamhouder te informeren over en te conformeren aan artikel 15, lid 5, welke geldt voor Opdrachtgever;
– Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de naleving van alle overige bepalingen uit de Overeenkomst.

15.8 DaDi heeft het recht de domeinnaam en/of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

15.9 In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever, is DaDi gerechtigd de domeinnaam en/ of het IP-adres op te heffen.

15.10 Opdrachtgever neemt kennis van de privacyverklaring van DaDi (https://www.dadi.nl/over-dadi/privacy-en-cookieverklaring) en stemt in met het verwerken van persoonlijke gegevens voor domeinnamen zoals beschreven in de privacyverklaring.

15.11 Indien op verzoek van Opdrachtgever gegevens uit de WHOIS zijn afgeschermd of verborgen, heeft dat niet tot gevolg dat DaDi geen (NAW-)gegevens meer aan de bevoegde autoriteiten zal kunnen verstrekken. Indien op DaDi een wettelijke verplichting rust om gegevens aan bevoegde instanties te verstrekken, zal DaDi deze verplichting te allen tijde naleven.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1 De totale aansprakelijkheid van DaDi voor schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door DaDi van haar verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder nadrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van DaDi, diens werknemers of door haar ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever over de laatste zes maanden heeft betaald. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan tweehonderd en vijftig euro exclusief btw.

16.2 DaDi is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.

16.3 Opdrachtgever is jegens DaDi aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Opdrachtgever vrijwaart DaDi van aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van Opdrachtgever niet naleven van de gedragsregels in artikel 14. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van Opdrachtgever zijn, maar de Diensten desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van Opdrachtgever hebben gebruikt.

16.4 De aansprakelijkheid van DaDi wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever DaDi onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en DaDi ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DaDi in staat is adequaat te reageren.

16.5 DaDi is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

16.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen dertig dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij DaDi meldt.

16.7 Opdrachtgever vrijwaart DaDi van alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door DaDi geleverde zaken, materialen of resultaten.

Artikel 17. Storingen en overmacht

17.1 Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

17.2 Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor DaDi beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover DaDi geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar DaDi geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of Diensten van DaDi die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van DaDi, die DaDi niet kon voorzien en waar DaDi diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven; overheidsmaatregelen; algemene vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

17.3 Indien een overmacht situatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

17.4 DaDi heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. DaDi zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. DaDi is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

17.5 DaDi heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal DaDi zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers van DaDi relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. DaDi is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

17.6 DaDi zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

17.7 Indien DaDi bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is DaDi gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geheimhouding

18.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

18.2 DaDi zal geen kennisnemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van DaDi, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of DaDi daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal DaDi zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

18.3 DaDi behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere opdrachtgevers te gebruiken, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

18.4 De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 19. Duur en opzegging

19.1 Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de minimumtermijn die per dienst wordt aangegeven. Als deze minimumtermijn is verstreken zonder dat een partij de wens tot opzegging ten minste één maand voor de einddatum van het contract kenbaar heeft gemaakt, wordt de Overeenkomst automatisch verlengd met de per dienst aangegeven termijn.

19.2 DaDi mag de Overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen indien:

 1. a) Opdrachtgever is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
 2. b) Het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd;
 3. c) Opdrachtgever heeft surseance van betaling aangevraagd; of
 4. d) De activiteiten van Opdrachtgever worden beëindigd of geliquideerd.

19.3 Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van DaDi op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Opdrachtgever mag Opdrachtgever uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door DaDi is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft DaDi recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.

19.4 Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Opdrachtgever slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van DaDi op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 20. Procedure na beëindiging

20.1 Opdrachtgever kan individuele Diensten dan wel de gehele Overeenkomst beëindigen conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden dan wel de bijzondere afspraken tussen Opdrachtgever en DaDi.

20.2 Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, mag DaDi het account van Opdrachtgever onmiddellijk opheffen en zal DaDi de voor Opdrachtgever opgeslagen gegevens zo snel mogelijk wissen. DaDi is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

20.3 Het wissen van voor Opdrachtgever opgeslagen gegevens gebeurt altijd zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken.

Artikel 21. Rangorde en wijziging voorwaarden

21.1 DaDi behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ten aanzien van reeds gesloten duurovereenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking van de wijziging, met dien verstande dat als sprake is van een duurovereenkomst voor bepaalde tijd, de wijziging van deze Algemene Voorwaarden geen betrekking heeft op de bepaalde looptijd van de duurovereenkomst.

21.2 Wijzigingen worden bekendgemaakt via e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan DaDi kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

21.3 Bepalingen die op specifieke Diensten betrekking hebben, gaan als zij van toepassing zijn, voor boven algemene bepalingen die op alle Diensten betrekking hebben. Nadere afspraken tussen DaDi en Opdrachtgever prevaleren alleen dan boven deze Algemene Voorwaarden indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en zulks uitdrukkelijk is bepaald, of onmiskenbaar de bedoeling van beide partijen was.

Artikel 22. Overige bepalingen

22.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

22.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin DaDi gevestigd is.

22.3 Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

22.4 Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de Website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

22.5 Onder “schriftelijk” worden verstaan naast papieren geschriften ook e-mailberichten en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

22.6 De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van DaDi vormen volledig bewijs van stellingen van DaDi en de door DaDi ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

22.7 Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende partij.

22.8 Partijen stellen elkaar steeds onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer. Opdrachtgever dient deze wijzigingen schriftelijk kenbaar te maken aan DaDi. Indien Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft en onder geen enkele van de laatst verstrekte contactgegevens meer bereikbaar is, heeft DaDi het recht om betaalde diensten aan het einde van de contracttermijn te beëindigen en om onbetaald gebleven diensten per direct op te zeggen.

Aanvullende informatie met betrekking tot de vrijblijvende presentaties:
Alle ontwerpen van of vanwege DaDi hebben een uniek karakter. Gebruik, verveelvoudiging, het herontwerpen, het ontwerpen van afgeleiden, het openbaar maken, gedeeltelijk kopiëren en/of namaken van de ontwerpen buiten de strekking van de Overeenkomst of het verleende gebruiksrecht, wordt beschouwd als een schending van intellectuele eigendom. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van tweeduizend euro excl. btw per inbreuk makende handeling betalen aan DaDi, onverminderd het recht van DaDi om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van de presentatie door anderen dan de aanvrager is verboden. Alle rechten op logo’s blijven in het bezit van DaDi, pas op het moment dat een logo afgenomen wordt en de betaling heeft plaatsgevonden wordt het gebruiksrecht ten aanzien van de logo’s overgedragen en wordt het logo in alle bestandstypes inclusief bronbestand (.ai Adobe Illustrator) afgeleverd. Uiteraard ook als favicon (afbeelding in adresbalk voor uw website) afgeleverd.

Indien er geen reactie volgt op een verzonden presentatie (binnen veertien dagen na de datum van verzending daarvan) kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op een ontwerp uit de presentatie.